Przedszkole Nr 244
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 244 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Przedszkole nr 244 realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złozony z dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125.
 3. W przedszkolu łącznie jest 5 odziałów.
 4. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
 5. Dzieci 5-cio letnie mają prawo do rocznego wychowania przedszkolnego, a od dnia 1 września obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 6. Rekrutacja do przedszkola oparta jest na zasadach powszechnej dostępności i prowadzona jest w systemie naboru elektornicznego w terminach ustalonych przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
 7. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu i podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola. 
 8. Szczegołową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola.
 9. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 10. W arkuszu organizacji przedszkola okgreśla się w szczególności: czas pracy poszczególnych odziałów, liczbę pracowników przedszkola w tym pracowników zajmujących stanowisko kierownicze i ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
 11. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ustala dla danego odziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 13. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalony przez organ prowadzący.
 14. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest co roku przez organ prowadzący
 15. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w czasie niekrótszym niż 5 godzin dziennie. Realizację pdstawy programowej ustala się od godziny 8:00 do godziny 13:00.
 16. Dzieciom zapewnia się możliwość udziału w zajęciach dodatkowych zgodnych z oczekiwaniami rodziców.
 
 
Wprowadził Skalska Danuta (Przedszkole nr 341) 06-07-2011
Aktualizujący Skalska Danuta (Przedszkole nr 341) 06-07-2011
Zatwierdzający Skalska Danuta (Przedszkole nr 341) 06-07-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-07-2011
Liczba odwiedzin: 1019
Rejestr zmian